Somebody Paid $3.7 Million Cash for CA Gov Newsom's Estate – But Who?

Somebody Paid .7 Million Cash for CA Gov Newsom’s Estate – But Who?


Source: Red State